Algemene voorwaarden

ARBM is onderdeel van Ambrava BV.

Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ambrava BV,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 24 februari 1999.


Artikel 1. Toepasselijkheid.
a.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan,
betreffende door Ambrava BV aangeboden, verkochte en vervaardigde producten met derzelver onderdelen, hierna verder aangeduid met “producten”.
b.Waar hierna verder “verkoper” respectievelijk “koper” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel medeverstaan Ambrava BV als aanbieder,
verkoper of leverancier of welke andere hoedanigheid ook, respectievelijk de aspirant-koper, koper, ontvanger en in het algemeen de medecontractant
van Ambrava BV.
c.Waar hierna van “verkoop” respectievelijk “koop” wordt gesproken, worden hieronder verstaan alle overeenkomsten op welke deze voorwaarden op
enigerlei wijze toepasselijk zijn verklaard.
d.Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2. Aanbieding.
a.Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b.Mondelinge mededelingen zijn voor verkoper niet bindend, tenzij door hem binnen 14 dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk bevestigd.
c.In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
d.Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.


Artikel 3. Totstandkoming koopovereenkomst.
a.In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangedaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de verkoper,
onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.
b.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verkoper deze binnen 14 dagen schriftelijk
heeft bevestigd en koper daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
c.Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding
van schade of enig ander recht.


Artikel 4. Prijzen en kosten.
a.De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de tijdens de offerte-, respectievelijk contractsdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta
en van alle andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan –
ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
b.Prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, respectievelijk af magazijn, onverpakt, tenzij anders overeengekomen.
c.Orders beneden € 50,- kunnen worden belast met een bedrag van minimaal € 7,- voor behandelingskosten.


Artikel 5. Levertijden.
a.Tussen de partijen geldt de levertijd die schriftelijk is overeengekomen. Deze levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:
1. de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
2. de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst noodzakelijke
bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
3. de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door de verkoper uitvoering kan worden gegeven aan zijn
verplichtingen uit de koopovereenkomst.
4. de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de koopovereenkomst voor het uitvoeren door de verkoper van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de koper, wordt de
leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
Indien aan de zijde van de verkoper vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens
minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
b.De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in het magazijn van de verkoper of ter plaatse van oplevering aan de
koper ter beschikking zijn gesteld.
c.De levertijd is gebaseerd op de geldende werkomstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en op een tijdige levering van de voor de
uitvoering van het werk door verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van
bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor
zover nodig verlengd.
d.Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de koper geen recht op vergoeding
van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige
verplichting, welke door hem uit koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 6. Risico in verband met levering.
a.Tot de levering volgens artikel 5, sub b, heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van de verkoper. Na de levering zijn de producten
voor rekening van de verkoper.
b.De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper in
redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen.
c.De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen voor rekening en risico van de koper, zelfs dan,
wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van
de afzender, d.w.z. de verkoper, zijn.


Artikel 7. Betaling en eigendomsvoorbehoud.
a.Betaling van aan de verkoper verschuldigde bedragen moet geschieden binnen dertig dagen na levering.
b.De verkoper heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door de koper verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te
vorderen. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
40% bij opdracht;
30% bij aflevering;
30% binnen dertig dagen na levering.
c.Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.
d.De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van producten, tenzij anders wordt overeengekomen.
e.Indien koper niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht koper over
de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 2% per maand, onverminderd de aan verkoper verder toekomende
rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten tot
maximaal 20% van het in te vorderen bedrag op koper te verhalen.
f.Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op koper is bepaald, gaat het eigendom
van het door de verkoper geleverde product eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan. Koper zal mitsdien voor het hem geleverde,
zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaats gehad, het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door het product
door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.


Artikel 8. Wettelijke voorschriften.
a.De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de
overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling
gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden
aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de
gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.


Artikel 9. Garantie.
Tenzij anders is overeengekomen zijn de garantievoorwaarden van toepassing alleen wanneer de installatie door een STEK-gecertificeerde monteur is
geïnstalleerd en in gebruik is gesteld.
a. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat de verkoper in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten,
zulks voor de duur van twaalf maanden, tenzij anders vermeld, nadat de producten (in de zin van art. 5b) zijn geleverd. Garantie wordt slechts gegeven
met betrekking tot gebreken, waarvan de koper aan de verkoper direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en
bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de verkoper ontworpen
constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De koper is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan de verkoper te
retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zicht bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle
bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van verkoper en transportkosten van zaken, voor rekening van de koper
zijn, tenzij anders overeengekomen.
b.De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard
en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
c.Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits en/of constructiefouten
van andere delen.
d.Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van koper
of diens personeel of derden of aan wijzigingen of reparaties door koper, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht,
respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien
de koper niet stipt de door de verkoper gegeven bedrijfs-en respectievelijke bedieningsvoorschriften is nagekomen.
e.De verkoper is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door de verkoper,
hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten.
Onderdelen, elke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk en worden, door de leverancier c.q. de montage der nieuwe onderdelen, eigendom
van de verkoper en worden aan hem door de koper franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
f.Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de verkoper is de koper niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan de verkoper terug te
zenden.
g.Voor producten en onderdelen daarvan, welke de verkoper niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door
de leverancier(s) van verkoper, garantie wordt gegeven.
h.Indien de verkoper om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten
uit hoofde van de garantie, zullen –in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen
worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard
zijn – de verkoper de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door de verkoper betaalde kostprijs van deze soortgeljike onderdelen
van producten, zal vergoeden.
i.Het beweerdelijke niet-nakomen dor de verkoper van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de koper niet van de verplichtingen, welke
door hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
j. De hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper vervalt, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,
welke voor hem in de koopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
k.Voldoening aan onze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadeloosstelling.
l.In geval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij
de verkoper te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper.


Artikel 10. Aansprakelijkheid en risico.
a. De aansprakelijkheid van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden
omschreven garantieverplichtingen.
b. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle
aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade dan gevolg van aansprakelijkheid jegens derden
uitgesloten.
c. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens;
-beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en
andere zaken.
d. Indien de verkoper, zonder de montage en/of in bedrijfstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent,
geschiedt dit voor risico van de koper.
e. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.


Artikel 11. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en reparatievoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid –
ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien -, die nakoming van die overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transport moeilijkheden, brand of andere ernstige storing in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.


Artikel 12. Tekeningen enz.
a. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper en moeten op verkopers
verzoek direct aan hem worden teruggezonden.
b. Koper is ervoor verantwoordelijk, dat deze tekeningen enz. niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.


Artikel 13. Ontbinding.
a. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting
tot het afnemen van door de verkoper te leveren prestaties) alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele
of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht om zonder
sommatie , ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat
de verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
b. Koper is in geval van deze ontbondenverklaring verplicht de verkoper volledig schadeloos te stellen. Indien de verkoper zicht daartoe bereid verklaart,
kunnen reeds geleverde, doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen verkopers kostprijs (door verkoper aan te geven) in mindering
komen. Tevens is de verkoper gerechtigd om boven zijn overige kosten en schaden door winstderving terzake van de niet-uitvoering der overeenkomst
te vorderen een bedrag, gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsommen.
c. Het boven omschreven recht laat onverlet het recht van de verkoper om de uitvoering der overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te
vorderen van al hetgeen de koper ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft de verkoper in dit geval het recht
vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.


Artikel 14. Algemeen.
Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als
een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.


Artikel 15. Arbitrage.
a. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd -, welke naar aanleiding van de bij deze
voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen –
behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president der Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – met
uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.
b. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid – en
handel te ‘s- Gravenhage, en doet met inachtneming van de statuten van die Raad, uitspraak.


Artikel 16. Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het
Koninkrijk der Nederlanden.